За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №194/27.01. 2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №194/27.01. 2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на зала за тъжни ритуали, офис и магазин със склад за погребални аксесоари” с местоположение УПИ  ІІ -193, кв. 599.1, по плана на град Русе

Писмо до възложителя с изх. №193/27.01. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №193/27.01. 2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна  предназначение на еднофамилна двуетажна  жилищна сграда с гараж в къща за гости с гараж” с местоположение УПИ - ХVII-133, кв.15  по плана на село Малък поровец, Община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 177/26.01 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 177/26.01 2015 г., относно ИП/ПП за „Преливник и бързоток на съществуващ рибарник "Могилино"” с местоположение имот с № 000034 в землището на село Могилино , Община Две могили

Решение № РУ-1-ЕО/2015 г.

Решение № РУ-1-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) за водопровод на ПИ №№201003, 201004, 201006, 201010, 201011, 201012, 201013, 201020, 201023, 201025, 201026, 201027, 201028, 201029, 201030, 201031, 201033, 201035, 201036 в землището на село Попина, община Ситово,

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.02.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ- 14 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 14 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на ферма за отглеждане на 500 броя щрауси за угояване до 1 годишна възраст”, с местоположение: имот с № 104042 в землището на ц. Цар Самуил, общ. Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  30.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 13 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 13 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Реконструкция на горивната система на парни котли № 5 и № 6 за изгаряне на биомаса (слънчогледови люспи)”, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.501.24 по КК на гр. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  30.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 12 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 12 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Промени в общия обем на резервоарите за съхранение на опасни отпадъци (отработени масла), а именно изграждане на резервоари Р20 – 45 т, Р23 – 900 т, Р24 – 900 т, Р25 – 630 т, Р26 – 630 т и въвеждане в експлоатация на новопридобит резервоар Р21 – 900 т”,  с местоположение: новообразуван УПИ № XL-1324, кв.Източна промишлена зона, по плана на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  29.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 369/04.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Оборудване на съществуваща сграда в птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 24 000 броя места за птици” с местоположение: УПИ ІІ, кв. 137 по плана на гр. Цар Калоян

Изходящ № АО 339/04.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за механична преработка на излезли от употреба гуми” с местоположение: ПИ № 033037 в землището на с. Иван Шишманово, община Завет 

Изходящ № АО 9/03.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране и съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отпадъци от пластмаса, хартия и отпадъци от опаковки” с местоположение: поземлен имот № 52235.503.1004 по плана на с. Нова село, община Русе

Галерия