За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3552/29.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3552/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „ Изготвяне на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ - 101, местност "Кантона", с. Басарбово за жилищна сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 3551/29.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3551/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „ Строителство на жилищна сграда” с местоположение имот  № 66425.500.7300 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3550/29.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3550/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на Община Две могили” 

Писмо до възложителя с изх. № 3549/29.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3549/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на магазин за промишлени стоки на един етаж и гараж” с местоположение УПИ XIV - 4493, кв. 410, гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3548/29.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3548/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „ Основен ремонт, цялостно обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда в ЦДГ "Детелина"” с местоположение имот  № 319, кв. 15, парцел XI  по ПУП на с. Брадвари, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3547/29.12.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3547/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на улици в ПИ с идентификатори 00895.506.50 и 00895.506.70 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра”

Писмо до възложителя с изх. № 3546/29.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3546/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „ Повишаване на енергийната ефективност чрез използване на възобновяеми източници на енергия в общинско болнично заведение - МБАЛ "Юлия Вревская"” с местоположение имот  № 501.909, кв. 143, гр. Бяла, Община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 3545/29.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3545/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ VI - 1901, VII-1902, VIII-1903 и  IX-1904,5400, кв. 63 по плана на гр. Разград” 

Писмо до възложителя с изх. № 3544/29.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3544/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и реконструкция на жилищни сгради с идентификатор 66425.500.2375.1, 66425.500.2375.2, 66425.500.2375.3 и пристройка с обществено обслужващо предназначение в гр. Силистра”, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3535/23.12.2014г.

Писмо до възложителя с изх. № 3535/23.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на склад в дърводелски цех” с местоположение имот  № УПИ Х-495, кв. 10А, с. Черник, община Дулово

Галерия