За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3101/13.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3101/13.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Разрушаване на три съществуващи сгради и изграждане на автосервизен комплекс на територията на Промишлена зона Запад - гр. Силистра” с местоположение УПИ I, II, III, IV, V и VI, кв. 24, гр. Силистра, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3100/13.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3100/13.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Строеж на едноетажна сграда за търговски обект” с местоположение с ПИ с идентификатор 24030.501.9220 по КК и КР на гр. Дулово, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3099/13.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3099/13.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Строеж на казан за варене на ракия” с местоположение УПИ I-560, кв.142 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле

Галерия