За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3506/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3506/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Раздавателна колонка за дизел за собствени нужди” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.399 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3505/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3505/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Склад за съхранение на земеделска техника” с местоположение УПИ VII-59, кв. 36 по плана на с. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 3504/18.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3504/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за резервни части” с местоположение ПИ № 025115 в землището на с. Слатина, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 3503/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3503/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на магазин в заведение за бързо хранене” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.824 (самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.824.2.8) по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3502/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3502/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 61710.609.4666 по КК и КР на гр. Разград, местността "Арменски лозя" с цел промяна предназначението на земята с отреждане "За ниско етажно жилищно предназначение" и изграждане на жилищна сграда и допълващо застрояване

Писмо до възложителя с изх. № 3501/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3501/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на част от магазин за промишлени стоки в шивашка работилница” с местоположение УПИ II, кв. 31 по плана на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 3500/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3500/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за Изработване на Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) предвиждащ обединяване на УПИ ХV-1780 и УПИ ХVI-687, кв. 52 по регулационния план на с. Ряхово и обособяване на един общ УПИ XV-1847

Писмо до възложителя с изх. № 3499/18.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3499/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VT5546 "DUNARIT"” с местоположение имот  № 000710 в землището на с. Николово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3498/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3498/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за изготвяне на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура – външна водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 63427.183.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе за снабдяване на обект: „Ремонтно хале (сервиз за тежкотоварни автомобили), административна сграда с магазин за авточасти и кафе, неплътна ограда”

Галерия