За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1498/28.05.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1498/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ ПУП-ПЗ за имот № 050016 в землището на с. Срацимир, общ. Силистра, с цел изграждане на хладилни камери и производствено-складови помещения към съществуваща кланица” с местоположение имот с № 050016 в землището на с. Срацимир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1497/28.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1497/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на част от жилищна и стопанска постройки и пристройка към тях за жилищни нужди” с местоположение ПИ с идентификатор 41143.500.1451 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1496/28.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1496/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на промишлена сграда (пречиствателна станция) в склад за съхранение и търговия с диворастящи гъби, трюфели и други пакетирани стоки” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.7207 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1495/28.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1495/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нова електронна съобщителна мрежа и прилежаща инфраструктура в нова и съществуваща тръбна мрежа на територията на гр. Силистра” 

Писмо до възложителя с изх. № 1493/28.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1493/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5777 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1492/28.05.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 1492/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на заведение в груб строеж в два магазина за промишлени стоки и надстрояване на жилищен етаж и пристройка за стълбище” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6108 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1491/28.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1491/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на многофункционална спортна площадка на мястото на неизползваем басейн” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.516.4 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1490/28.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1490/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на надстройка над търговски обект за обособяване на бистро и стаи за настаняване” с местоположение УПИ XXVI, кв. 113 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1489/28.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1489/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на склад за авточасти с цел търговия” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.95.2  по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1488/28.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1488/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz № RSE0050A005 - Пристис” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.1438.1 по КК и КР на гр. Русе

Галерия