За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1487/28.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1487/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz № RSE0038A002 - MHO” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.1.243.1 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1486/28.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1486/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД, МТ5473 "NISOVO"” с местоположение поземлен имот с № 000096 в землището на с. Нисово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 1472/27.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1472/27.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващи помещения в стаи за настаняване на гости” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.500.167 по КК и КР на гр. Тутракан 

Писмо до възложителя с изх. № 1461/23.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1461/23.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Сигнализация с пътни знаци и рекламни табла, с цел популяризиране на местността "Малопреславско блато" - царството на водните лилии и изграждане на система за видеонаблюдение” с местоположение имоти №№ 000003, 000040 в землището на с. Малък Преславец и сервитута на път II-21 Русе-Тутракан-Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1450/23.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1450/23.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изменение на действащ ПУП-ПЗ и инвестиционен проект за изграждане на православен параклис "Света София" в с. Попина, общ. Ситово” с местоположение УПИ VI-250, кв. 25 по плана на с. Попина, общ. Ситово

Решение № РУ-06-ОС/2014 г.

Решение № РУ-06-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Горскостопански план (ГСП) за гори, собственост на „Северагро” ЕООД - гр. Исперих. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони: BG0002062 Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.), BG0000168 Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-05-ОС/2014 г.

Решение № РУ-05-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на ТП Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Каракуз” – гр. Дулово за горски подотдели 64-г, 251-ж, 251-з, 253-з, 286-б, 280-с, 280-т, 321-д, 333-а, 1097-а, 1097-б, 1098-а, 1103-г, 1104-а, 1104-б, 1104-е. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони: BG0002062 Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.), BG0000168 Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.) и BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № AO 2374/22.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № AO 2374/22.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Горскостопански план за гори, собственост на Община Исперих, в териториалния обхват на ТП ДГС "Сеслав" за периода 2014-2023 г.” с местоположение землищата на гр. Исперих и селата: Голям Поровец, Къпиновци, Подайва, Лудогорци, Свещари, Бърдоква, Йонково, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1448/22.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1448/22.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуваща сграда в помещение за изпарители” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на гр. Разград

Галерия