За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-4-П/2014 г.

Решение № РУ-4-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за Изграждане на пристройка и преустройство на кафе-аперитив в предприятие за преработка на мляко с капацитет 1000 л/ден”, с местоположение УПИ XXIX, кв. 14 по плана на с. Мъдрево, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-3-П/2014 г.

Решение № РУ-3-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за разделянето на имот № 323, кв. 10 по плана на с. Севар, общ. Кубрат на два урегулирани поземлени имота (УПИ) XI-323 за жилищно строителство и XII-323 за обществено обслужване.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-2-П/2014 г.

Решение № РУ-2-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за Изграждане на базова станция за мобилни услугис местоположение на покрива на жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Петър Берон” № 38, бл. Панайот Хитов, вх. 1.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-1-П/2014 г.

Решение № РУ-1-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на базова станция за мобилни услуги” с местоположение на покрива на жилищна сграда на ул. „Алея Детелина” № 42, УПИ VII-205 по плана на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-02-ПР/2014 г.

Решение № РУ-02-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и др.”, с местоположение: гр. Борово, обл. Русе, ПИ с идентификатор № 05611.1.1340.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-1-ПР/2014 г.

Решение № РУ-1-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на част от офис сграда в „Детски образователен център” – частно училище и частна детска градина”, с местоположение: УПИ XIV-572, кв. 94 по плана на гр. Русе (поземлен имот с идентификатор 63427.2.572 по КК и КР на гр. Русе).

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-98-ПР/2013 г.

Решение № РУ-98-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води с цел напояване на земеделски земи”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.33.17 по кадастралната карта на град Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 6547/02.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна при експлоатацията на инсталация за оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми по метода на нискотемпературна пиролиза” с местоположение: УПИ XVII-598 по плана на гр. Русе, Източна промишлена зона

 

Изходящ № АО 6764/30.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности с ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.153.2137 по КК и КР на гр. Русе

Галерия