За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 776/04.03.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), пластмаса, хартия и стъкло” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.495 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Изходящ № АО 734/27.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали” с местоположение: ПИ с № 000111 в землището на с. Голямо Враново 

Изходящ № АО 747/27.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за  Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с номер 009032 в землището на гр. Мартен, общ. Русе, предвиждащ промяна предназначението на земята и обединяване със съседен имот с номер 009046 за разширение на съществуваща складова база за горими течности  

Изходящ № АО 409/24.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения с плаващи средства от коритото на р. Дунав” с местоположение: участък от км 464.000 до км 462.300

Изходящ № АО 238/27.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане на повърхностни води от поречието на р. Янтра за създаване на зеленчукова градина” с местоположение: обособен масив 187 с площ 29.620 дка  в землището на село Джулюница, община Ценово

Изходящ № АО 75/25.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на рециркулационна система за развъждане на риба” с местоположение: имот №000233 в землището на село Басарбово, община Русе 

Решение № РУ- 19 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 19 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя експлоатационни тръбни кладенци за добив на подземна вода за технологични нужди”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.732 по КК и КР на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  05.03.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 18 -ПР/2015 г

Решение № РУ- 18 -ПР/2015 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за компресиран природен газ и захранващ газопровод”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.317.66 по КК и КР на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  26.02.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 17 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 17 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Промяна  предназначението на предстояща за изграждане нова сграда – от гараж със склад за земеделски инвентар в птицеферма с капацитет 6090 броя места за птици, увеличаване на гъстотата на отглеждане  в съществуваща птицевъдна сграда и достигане общ капацитет до 12 180 броя места за птици”, с местоположение: поземлен имот с номер 069018 в землището на село Семерджиево, Община Русе, месността „Смилекин

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  25.02.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия