За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-09-ОС/2014 г.

Решение № РУ-09-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Горскостопански план (ГСП) за гори, собственост на Община Исперих, за периода 2014-2023 г., предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони: BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11 от 10.02.2009 г.), променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.) и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, приета с Решение на Министерския съвет № 661/ 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85 от 23.10.2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-44-ПР/2014 г.

Решение № РУ-44-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на биогаз чрез преработка на биомаса и Ко-генерационна инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия”, с местоположение: УПИ ІІІ-277, кв. 175 по плана на гр. Исперих .

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.06.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-43-ПР/2014 г

Решение № РУ-43-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „ Добив на подземни води чрез изграждане на тръбен кладенец”, с местоположение: имот с номер 050036 в землището на с. Шуменци, общ. Тутракан  .

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.06.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-42-ПР/2014 г.

Решение № РУ-42-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения с плаващи средства от коритото на река Дунав”, с местоположение: участъкът от река Дунав от км 429.800 до 428.200

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.06.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Изходящ № АО 2566/06.06.2014 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план -парцеларен план (ПУП-ПП) на инженерната инфраструктура извън урбанизираната територия за напоителна система "ДИЕМ" в землището на гр. Русе и с. Червена вода, общ. Русе 

Галерия