За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 2465/22.05.2014 г.

Съобщение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 46913.9.513 (широколистна гора) по КК  и КР на с. Малък Поровец, общ. Исперих, предвиждащ промяна предназначението и отреждане на земята за рекреационни дейности - курорт

Писмо до възложителя с изх. № AO 2514/31.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № AO 2514/31.05.2014 г., относно ИП за „Разработване на кариера за добив на строителни материали – варовици и производство на трошено-каменни фракции в находище „Тетово, участък „Тетово 2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат”  

Писмо до възложителя с изх. № AO 2514/31.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № AO 2514/31.05.2014 г., относно ИП за „Разработване на кариера за добив на строителни материали – варовици и производство на трошено-каменни фракции в находище „Тетово, участък „Тетово 2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат”  

Писмо до възложителя с изх. №1647 /12.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1647 /12.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на земята и изграждане на нова жилищна сграда за постоянно обитаване” с местоположение новообразуван имот №503.370 по кадастралният план на местността "Дрибак6", село Николово , община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1646/12.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1646/12.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и преустройство на югозападен вход, предвходна площадка и фоайе приземен етаж” с местоположение поземлен имот 40422.505.3111(самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40422.505.3111.26.6) по КК и КР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. №1632 /11.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1632 /11.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда и преустройството и в музей за експониране на видово аквакултурно разнообразие” с местоположение УПИ II-31, кв. 7 по регулационния план на с. Малък Преславец, Община Главиница

Писмо до възложителя с изх. №1623 /11.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1623 /11.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на собствен трафопост” с местоположение УПИ I, кв. 20 по РП на село Ловско, Община Лозница

Галерия