За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №1618 /11.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1618 /11.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на разпределителен топлопровод в гр. Русе по улица "Васил Петлешков" и улица "Мостова", присъединителна топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. "Мостова" №7” с местоположение поземлен имот с № 63427.2.4095 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. №1609 /10.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1609 /10.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подпорна стена  ” с местоположение поземлен имот с № 66425.514.136 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1608/10.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1608/10.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на преместваем павилион за закуска” с местоположение УПИ VI -690, кв. 27 по плана на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1607/10.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1607/10.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда, гараж и ограда” с местоположение УПИ IV-172, кв. 12 по плана на село Правда, Община Дулово

Решение № РУ-20-П/2014 г.

Решение № РУ-20-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Обособяване на помещение в съществуваща постройка в гр. Кубрат за работилница за техническо обслужване и авторемонтна дейност на моторни превозни средства”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.06.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-19-П/2014 г.

Решение № РУ-19-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.95.2 по кадастралната карта на гр. Русе, местността „Кадишева нива” с цел изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средаства (ИУМПС).

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-41-ПР/2014 г.

Решение № РУ-41-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Газова инсталация за захранване на производствени помещения за технологични нужди – машина за сушене на скални материали”, с местоположение: имот № 000223 в землището на с. Басарбово, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.06.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Изходящ № АО 2724/11.06.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.167.26 в зенлището на кв. Средна кула, гр. Русе с цел изграждане на овчарник за до 100 броя овце 

Изходящ № АО 2618/06.06.2014 г.

Съобщение за „Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел създаване на устройствена  основа за изграждане на гробищен парк” с местоположение: поземлени имоти с идентификатори 00895.502.1683, 00895.502.1684, 00895.502.4310 и 00895.41.37 в землището на с. Айдемир, общ. Силистра

Изходящ АО 2595/06.06.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на обезмаслител ЕК-60 в съществуваща складова база” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 41143.506.12 (сграда с идентификатор 41143.506.12.1) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра

Галерия