За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ- 84 -ПР/2014 г.

Решение № РУ- 84 -ПР/2014 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  “Изграждане на резервоарен парк за нефтопродукти, включващ четири резервоара с общ обем 14 000 куб.м., ЖП кантар, ЖП разтоварище, помпена станция за горива и противопожарен резервоар”, с местоположение: УПИ ХХІ по регулационен план на “ТМ” АД - гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  08.12.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Изходящ № АО 5156/02.12.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на подземен резервоар за биоетанол с обем V=180 m3 в Пласментно-снабдителска база Русе”, с местоположение: УПИ VI по регулационния план на „ТМ” АД-гр. Русе 

Изходящ № АО 4986/24.11.2014 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлен имот с номер 069018 в землището на село Семерджиево, Община Русе, местността „Смилекин” предвиждащ промяна на предназначението на предстояща за изграждане нова сграда – от гараж със склад за земеделски инвентар в птицеферма

Изходящ № АО 5029/24.11.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Отглеждане на 50 броя щрауси за угояване до 1 годишна възраст”, с местоположение: имот с № 104042 в землището на с. Цар Самуил, общ. Тутракан 

Изходящ № АО 4717/21.11.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя тръбни експлоатационни кладенци за добив на подземна вода за технологични нужди” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.732 по кадастрална карта на град Русе

Консултации с обществеността по ДОСВ за инвестиционно предложение за добив на варовици от находище "Правда"

    На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за инвестиционно предложение – “Добив на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ “Правда” в землището на село Правда, община Дулово, област Силистра”. 

    В срок 30 дни, считано от 09.12.2014 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад _BG 00002062

Доклад_ BG 0000168

Писмо до възложителя с изх. № 3279/02.12.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3279/02.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Преустройство на част от жилищна сграда в кафе – аперитив”, с местоположение УПИ VI-407, кв. 37, с. Дряновец, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 3278/02.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3278/02.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на електрозахранване на сгради на транспорта, включващо кабелна линия 20 кVA, монтаж на МТТ 63 кVA и кабелна линия ниско напрежение от МТТ до сградата” с местоположение на трасето от ЖР стълб на ВЕЛ 20 kV “Лъвино” до поземлен имот с идентификатор 32874.201.214, гр. Исперих, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3277/02.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3277/02.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на част от съществуващ цех в ремонтна работилница със склад” с местоположение имот № 63427.3.165, гр. Русе, община Русе

Галерия