За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2432/24.07.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2432/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Проектиране, вътрешно преустройство и промяна на предназначението на магазин за промишлени стоки в дентален лечебен кабинет” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.1633.1.29 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2431/24.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2431/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПРЗ с цел отреждането му за производствени и складови дейности за създаване на устройствена основа за изграждане на склад за изкупуване и съхранение на пчелен мед” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.612.2499 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2421/23.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2421/23.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на интерактивен музей” с местоположение УПИ IX, кв. 41 по регулационния план на село Свещари, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2420/23.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2420/23.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на орехова градина” с местоположение имоти 033027 и 037004 в землището на гр. Бяла, 170019 и 170020 в землището на село Копривец, 060020 и 060021 в землището на село Лом Черковна, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2419/23.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2419/23.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж към съществуваща сграда” с местоположение УПИ XVIII-280, кв. 22 по регулационния план на село Окорш, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2418/23.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2418/23.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на част от съществуваща сграда в пункт за варене на ракия с обем на съдовете 1000 л” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.3049 по КК на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2417/23.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2417/23.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение горски подотдели: 191-и, 192-д1, 192-ж1, 198-в, 179-в, 74-м, 319-б, 291-п1 и 168-б, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2416/23.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2416/23.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на два броя казани за изваряване на ракия” с местоположение имот 001152 в землището на село Искра, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № AO 3435/24.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № AO 3435/24.07.2013 г., относно ИП за „Изграждане на пристанище Тьопфер - Силистра” с местоположение: ПИ с идентификатор 00895.506.78 по кадастралната карта на с. Айдемир, общ. Силистра

Изходящ № АО 3885/24.07.2013 г.

Съобщение за изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 61710.613.4547 по кадастралната карта на гр. Разград с цел промяна предназначението на земята за производствени и складови дейности

Галерия