За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 2605/04.06.2014 г.

Съобщение за „Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел създаване на устройствена  основа за изграждане на гробищен парк, ново водопроводно отклонение и ел. провод за захранване на парково осветление”с местоположение: поземлен имот с идентификатор 41143.174.12 и част от имот с идентификатор 41143.174.11 (с цел образуване на проектен ПИ с идентификатор 41143.174.17) в землището на с.Калипетрово, общ. Силистра 

Изходящ АО 2268/04.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на собствен водоизточник на подземни води – тръбен кладенец” с местоположение: имот номер 008155 в землището на с. Сокол, общ. Главиница

Изходящ АО 2514/31.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разработване на кариера за добив на строителни материали – варовици  и  производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово” – участък “Тетово-2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат” 

Решение № РУ-40-ПР/2014 г.

Решение № РУ-40-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда, автомивка и паркинг”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.32.614 по КК и КР на гр. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.06.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-08-ОС/2014 г.

Решение № РУ-08-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Горскостопански план (ГСП) за гори, собственост на Община Две могили, за периода 2013-2022 г. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони: BG0002025Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-562/05.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), променена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-07-ОС/2014 г.

Решение № РУ-07-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Горскостопански план (ГСП) за гори, собственост на Община Борово, за периода 2013-2022 г. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони: BG0002024 “Рибарници Мечка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-561/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), BG0000232 “Батин” и BG0000610 “Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определени съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и включени в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 1583/06.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1583/06.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с изменение на действащ Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП - ИПРЗ) с цел инвестиционен проект за изграждане на склад за материали и пристройка към съществуваща сграда за обособяване на офис” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 41143.502.32, 41143.502.33 и 41143.502.34 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1577/06.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1577/06.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Строеж на оранжерия за отглеждане на гъби” с местоположение УПИ V-458, кв. 30 по плана на село Подайва, Община  Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1576/06.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1576/06.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) с цел промяна предназначението на земята  в За производствени и складови дейности” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.522.227 по КК и КР   на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. №1575 /06.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1575 /06.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Строеж на жилищна сграда, гараж и ограда” с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.501.3603 по КК и КР на гр. Силистра

Галерия