За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3255/01.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3255/01.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) за УПИ III-169, IV-170 и X-166, кв. 21 по плана на с. Стамболово, общ. Сливо поле” 

Писмо до възложителя с изх. № 3248/28.11.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3248/28.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Преустройство на съществуваща сграда в аптека, медицински кабинет, кафе - сладкарница и пристройка на гараж” с местоположение  УПИ III-1972, кв. 47, гр. Дулово, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3247/28.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3247/28.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Въвеждане в експлоатация на инсталация за калибриране (шлайфане) на керамични плочки с локално пречиствателно съоръжение за оборотни води към съществуващ завод за фаянс и подова керамика”с местоположение  имот № 63427.333.95, гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3246/28.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3246/28.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ LX по регулационния план на "ТМ" АД, с цел обособяване на два нови урегулирани поземлени имота: УПИ СХII, който да обхваща съществуващо силозно стопанство и УПИ LX, който включва съществуващата кейова стена”, гр. Русе, община Русе  

Писмо до възложителя с изх. № 3226/26.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3226/26.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Строеж на двуетажна жилищна сграда” с местоположение имот № 24030.501.9218, гр. Дулово, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3208/25.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3208/25.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Модернизация на съществуващи сгради за отглеждане на свине, изграждане на едно ново хале за отглеждане на свине и два броя торовместилища - силозен тип, текущ ремонт на съществуващи сгради за отглеждане на свине и санитрано - битови възли, благоустрояване на незастроени площи” с местоположение  имот № 000021 и № 000089, гр. Исперих, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3207/25.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3207/25.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр. Разград”, гр. Разград, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3206/25.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3206/25.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Благоустрояване и паркоустрояване /възстановяване на зелени площи/ на междублокови пространства на територията на град Разград”, гр. Разград, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3205/25.11.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3205/25.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Реконструкция на съществуващото и въвеждане на ново енергоспестяващо улично осветление по уличната мрежа на територията на град Разград в границите на зоните за въздействие на ИПГВР”,  гр. Разград, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3204/25.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3204/25.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност на образователна инфраструктура на територията на град Разград”, гр. Разград, община Разград

Галерия