За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2840/16.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2840/16.10.2014 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПП за изграждане на водопроводно отклонение за нуждите на Свинекомплекс Николово АД в ПИ №000094, с. Просена, общ. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 2833/15.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2833/15.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда с гараж и работилница” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.7318 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2832/15.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2832/15.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на два склада за селскостопанска техника и продукти” с местоположение ПИ № 001013 в землището на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2831/15.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2831/15.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на бивши офиси на ДЗИ в офис на Банка „ДСК” с местоположение УПИ V и УПИ  VI, кв. 29 по ЗРП на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2828/15.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2828/15.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от навес в инсталация за производство на комбинирани смески за птици за собствена употреба” с местоположение имот с № 170001 в землището на с. Щръклево, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2820/13.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2820/13.10.2014 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014г. в гори, собственост на ТП ДГС Бяла”

Галерия