За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-13-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-13-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развитие на Община Кайнарджа за периода 2014-2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.10.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-12-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-12-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на наПодробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с номер 000065 в землището на с. Поройно, общ. Дулово, предвиждащ промяна предназначението на имота и изграждане на склад за селскостопанска продукция и инвентар.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.10.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Писмо до възложителя с изх. № 2777/09.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2777/09.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 61710.617.1964 по КК и КР на гр. Разград, с цел промяна предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на пристройка за жилищни нужди и два гаража” 

Писмо до възложителя с изх. № 2776/09.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2776/09.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Осигуряване на пътна връзка на авторемонтна работилница и офис с ул. "Тутракан" в гр. Силистра” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.284 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2775/09.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2775/09.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда с гараж и магазин за промишлени стоки” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.2279 по КК на гр. Разград

Галерия