За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3071/11.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3071/11.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нов склад за съхранение на пакетирани минерални торове с проектен капацитет  3 600 т.” с местоположение УПИ I-503, кв. 41 по плана на с. Долна Студена, общ. Ценово 

Писмо до възложителя с изх. № 3068/11.11.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3068/11.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.1088 по КК и КР на гр. Силистра 

Решение № РУ- 83 -ПР/2014 г.

Решение № РУ- 83 -ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на цялостна реинжекционна система за добив и реинжекция на подземни води с работен дебит 45 л/с на територията на промишлената площадка на „Витте Аутомотив България” ЕООД, гр. Русе”, с местоположение: ПИ с идентификатори 63427.85.30 и 63427.85.6 по КК и КР на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  26.11.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 82 -ПР/2014 г.

Решение № РУ- 82 -ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - Разширение на гробищен парк, с местоположение: имот с номер 000597 в землището на град Бяла.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  25.11.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 4937/13.11.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Временно ЖП разтоварище с изпарителна станция за аварийно захранване на  производствените мощности с пропан бутан”, с местоположение ПИ с идентификатор 32874.201.109 по кадастралната карта на гр. Исперих

Изходящ № АО 4987/12.11.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промени в общия обем на резервоарите за съхранение на опасни отпадъци (отработени масла), а именно изграждане на резервоари Р20 – 45 т., Р23 – 900 т., Р24 – 900 т., Р25 – 630 т., Р26 – 630 т. и въвеждане в експлоатация на новопридобит резервоар Р21 – 900 т.”, с местоположение: УПИ XXXIX-1276 и XVI-1174, кв. ИПЗ, по регулационния план гр. Русе

Изходящ № АО 4955/12.11.2014 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 73496.14.212 и 73496.14.211, местност „Дикя” по КККР на гр. Тутракан и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии за външно ел. захранване и външно водопроводно захранване на имотите

Изходящ № АО 4979/12.11.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на цех за газирани напитки, магазин и бозоварна в млекопреработвателно предприятие”, с местоположение: УПИ I, кв. 70 (образуван от имот 603.928) по регулационния план на гр. Ветово

Галерия