За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 794/25.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 794/25.03.2014 г., относно ИП/ПП за „КПИИ съгласно чл. 150 от ЗУТ, съдържащ проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 00415.502.33, по КК и КР на гр. Алфатар с цел изграждане на надстройка на съществуваща сграда” 

Писмо до възложителя с изх. № 793/25.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 793/25.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот № 043029 в землището на с. Стърмен, община Бяла с цел отреждането му "За производствени и складови дености" и изграждане склад за селскостопанска техника и инвентар, склад за селскостопанска продукция и кантар”

Писмо до възложителя с изх. № 792/25.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 792/25.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и реконструкция на смесен магазин” с местоположение УПИ /ПИ/ № 111-сладкарница, кв. 28 по плана на с. Сеслав, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 791/25.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 791/25.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж за селскостопанска техника със застроена площ 240 кв. м” с местоположение УПИ ІХ-341, кв. 3 по плана на с. Войново, община Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 790/25.03.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 790/25.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за изграждане на водопроводно отклонение” с местоположение ПИ № 053131 по плана на с. Брадвари, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 789/25.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 789/25.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на втори етаж от сграда за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата” с местоположение УПИ І-622, кв. 86 по плана на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 788/25.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 788/25.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на навес, като пристройка към съществуваща конюшня” с местоположение УПИ ІІІ-46, кв. 1 по  плана на с. Пожарево, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 786/25.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 786/25.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пункт за варене на ракия с общ обем на казаните 500 л. - пристройка към съществуваща жилищна сграда” с местоположение УПИ ІІ-143, кв. 32 по плана на с. Писанец, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 785/25.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 785/25.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.454 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 784/25.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 784/25.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт (рехабилитация) на Път ІІІ-235, участък 1: Път ІІ-23 Окорш – Паисиево – Звенимир – Вълкан – Листец – Подлес – Главиница” 

Галерия