За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2089/21.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2089/21.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на система за пожароизвестяване” с местоположение  поземлен имот № 000253 в землището на с. Пиперково, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2080/18.07.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2080/18.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Механично третиране на пластмасови отпадъци - опаковки на препарати за растителна защита на площадка в гр. Русе” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1202 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2079/18.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2079/18.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни върху съществуваща ж.р. кула и съществуваща сграда” с местоположение имот с номер 000206 в землището на с. Босилковци, общ. Бяла, обл. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2078/18.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2078/18.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автомивка” с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.1105 по КК и КР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2076/18.07.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2076/18.07.2014 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ за имот с № 009027 в землището на с. Пейчиново, общ. Бяла, с цел преустройство на част от съществуваща сграда за стаи за отдих”

Галерия