За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2079/18.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2079/18.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни върху съществуваща ж.р. кула и съществуваща сграда” с местоположение имот с номер 000206 в землището на с. Босилковци, общ. Бяла, обл. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2078/18.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2078/18.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автомивка” с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.1105 по КК и КР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2076/18.07.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2076/18.07.2014 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ за имот с № 009027 в землището на с. Пейчиново, общ. Бяла, с цел преустройство на част от съществуваща сграда за стаи за отдих”

Писмо до възложителя с изх. № 2075/18.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2075/18.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПЗ за имот с № 501283 в землището на с. Щръклево, общ. Иваново, с цел изграждане на производствена база за машиностроене”

Писмо до възложителя с изх. № 2074/18.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2074/18.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на индивидуална жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.31.17 по КК и КР на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 2073/18.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2073/18.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за водоснабдяване на паметник "Християнски кръст” с местоположение с № 000379 в землището на с. Ценово, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2072/18.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2072/18.07.2014 г., относно ИП/ПП за Изграждане на водопроводно отклонение за гробищен парк” с местоположение имоти с №№ 000103, 000105, 000106, 000512 и 000515 в землището на с. Долна студена, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2071/18.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2071/18.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за гробищен парк” с местоположение имот с № 000010 в землището на с. Пиперково, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2070/18.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2070/18.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за гробищен парк” с местоположение имот с № 000010 в землището на с. Джулюница, общ. Ценово

Галерия