За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1097/22.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1097/22.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство, промяна предназначението на съществуваща сграда, преустройство и остъкляване на тераса към същата за обособяване на жилище и ремонт на покрив” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.5000.3945 по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1096/22.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1096/22.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на ферма за калифорнийски червеи” с местоположение имоти с номера 911023 и 911024 в землището на гр. Бяла, обл. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1094/17.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1094/17.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на спортни площадки и фитнес уреди на открито” с местоположение ПИ с номер 050036 в землището на с. Листец, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 1093/17.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1093/17.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на спортни площадки и фитнес уреди на открито” с местоположение УПИ I-181, кв. 5 по плана на с. Калугерене, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 1091/17.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1091/17.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Аварийно възстановяване проводимостта и надграждане на съществуващ отводнителен канал - облицован участък по ул. Дунав и земен профил извън регулацията, и изграждане на канализационни клонове за дъждовна вода по ул. Оборище и ул. Г. С. Раковски в границите на гр. Главиница” 

Решение № РУ-36-ПР/2014 г.

Решение № РУ-36-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова сграда за угояване на свине с капацитет 2 400 бр. скотоместа, като част от сектор “Угояване” на съществуваща инсталация за отглеждане на свине”, с местоположение: имот с номер 031007 в землището на с. Бръшлен, общ. Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-35-ПР/2014 г.

Решение № РУ-35-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на джамия с минаре”, с местоположение: УПИ VІІ-142, кв. 16, по Регулационния план на с. Кошарна, общ. Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-35-ПР/2014 г.

Решение № РУ-35-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на джамия с минаре”, с местоположение: УПИ VІІ-142, кв. 16, по Регулационния план на с. Кошарна, общ. Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-34-ПР/2014 г.

Решение № РУ-34-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща птицеферма до 39 500 броя места за птици - бройлери”, с местоположение: имоти с номера 431003, 431004 и 431007 в землището на с. Дянково, общ. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.04.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия