За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4034/17.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4034/17.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на модулен наблюдателен комплекс и център за мониторинг и контрол в Община Силистра по проект Изграждане на пожароизвестителни кули на територията на Община Силистра и закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства” с местоположение имот 016002 в землището на с. Казимир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 4033/17.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4033/17.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на модулен наблюдателен комплекс и център за мониторинг и контрол в Община Тутракан по проект Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за ранно откриване на горски пожари, видеонаблюдение и оповестяване” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.3750 по КК на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 4030/16.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4030/16.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имоти 070001 и 070005 в землището на с. Голям извор, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 4029/16.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4029/16.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 472003 в землището на с. Мечка, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 4028/16.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4028/16.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 079062 в землището на с. Мечка, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 4027/16.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4027/16.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 025044 в землището на с. Долец, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 4026/16.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4026/16.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 025048 в землището на с. Долец, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 4025/16.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4025/16.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 025045 в землището на с. Долец, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 4024/16.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4024/16.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видео наблюдение и оповестяване” с местоположение община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 4023/16.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4023/16.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от магазин в кафе-аперитив” с местоположение УПИ I-139, кв. 37 по плана на с. Кривина

Галерия