За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № АО 5783/13.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 5783/13.11.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на ТП ДГС "Сеслав"” с местоположение имот 06481 в землището на с. Брестовене, имот 70384 в землището на с. Сушево, имот 10015 в землището на с. Вазово, имот 15953 в землището на с. Голям Поровец, имот 24921 в землището на с. Драгомъж, имот 32874 в землището на гр. Исперих, имот 34103 в землището на с. Йонково, имот 37010 в землището на с. Китанчево, имот 24116 в землището на с. Лудогорци, имот 44358 в землището на с. Лъвино, имот 46913 в землището на с. Малък Поровец, имот 56945 в землището на с. Подайва, имот 65650 в землището на с. Свещари, имот 68552 в землището на с. Средоселци, имот 04666 в землището на с. Богданци, имот 36333 в землището на с. Кара Михаил, имот 77579 в землището на с. Хърсово

Писмо до възложителя с изх. № 3613/13.11.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3613/13.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели в град Разград” с местоположение гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3612/13.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3612/13.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 304003 в землището на с. Червена вода, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3610/13.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3610/13.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.56.140 – Айдемир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3609/13.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3609/13.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 209006 в землището на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3608/13.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3608/13.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.48.181 – Айдемир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3551/08.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3551/08.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Строеж на стопанска сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.899 по КК на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3537/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3537/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна на предназначението по време на строителство на част от складово помещение за търговска и производствена дейност в помещения за варене на ракия и автомивка на обща площ 100 кв. м” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3548 (УПИ II-3548, 3549, кв. 270) по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3536/07.11.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 3536/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ на имот 012010 в землището на с. Николово, предвиждащ промяна предназначението на земята, обособяване на четири самостоятелни имота и изграждане на жилищни сгради в новообразуваните имоти”

Галерия