За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3975/13.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3975/13.12.2013 г., относно ИП/ПП за „ИПУП-ПРЗ на УПИ X-3787 и УПИ IX-3787, кв. 41 б по плана на гр. Разград, с цел обединяването им в нов УПИ IX-3716 и отреждането му За смесено предназначение”

Писмо до възложителя с изх. № 3974/13.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3974/13.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на производствени сгради и изграждане на мощност за производство на стерилни продукти чрез лиофилно сушене на концентрати (фрамицетин и тобрамицин) на територията на Биовет АД - клон Разград” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.503.6308 по КК на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3963/12.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3963/12.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видео наблюдение и оповестяване” с местоположение имот 021023 в землището на с. Малък Преславец и УПИ I-160, кв. 19 по плана на с. Коларово, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 3962/12.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3962/12.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Полагане на кабел 20 kV за захранване на жилищна сграда” с местоположение имот 001001 в землището на с. Червена вода, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3945/09.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3945/09.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ за имот с номер 000084 (Стопански двор) в землището на с. Тертер общ. Кубрат, предвиждащ отреждане на имота За производствено-складови дейности и животновъдство, като се запази съществуващия сграден фонд и определят нови линии на застрояване”

Писмо до възложителя с изх. № 3944/09.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3944/09.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПРЗ за УПИ II, кв. 21 по плана на с. Мъдрево, общ. Кубрат, предвиждащ разделяне на имота на два нови УПИ и определяне на нови линии на застрояване”

Писмо до възложителя с изх. № 3943/09.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3943/09.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ за имот с номер 009060 (Стопански двор) в землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат, предвиждащ промяна предназначението на имота с отреждане За производствени и складови дейности”

Писмо до възложителя с изх. № 3932/06.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3932/06.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция от мобилната електронна съобщителна мрежа върху покривното пространство на жилищен блок” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.8631.3 по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3931/06.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3931/06.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция от мобилна електронна съобщителна мрежа” с местоположение гр. Русе, ул. Родопи 3, вх. 2, бл. Мургаш, кв. 534

Писмо до възложителя с изх. № 3930/06.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3930/06.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция за мобилна електронна съобщителна мрежа” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.504.31.1 по КК на гр. Разград

Галерия