За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3524/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3524/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Ландшфтно оформление и биологична рекултивация на терен, състоящ се от имоти 00895.41.44 и 00895.41.50 в землището на село Айдемир, общ. Силистра”

Писмо до възложителя с изх. № 3521/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3521/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 020006 в землището на с. Главан, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3519/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3519/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 054004 в землището на с. Войново, общ. Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 3517/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3517/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.297.79 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3516/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3516/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.297.109 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3481/05.11.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3481/05.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуващ магазин за хранителни стоки в стоматологичен кабинет” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.892 по КК на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3480/05.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3480/05.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жи;ищна сграда с използваем тавански етаж” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.502.635 по КК на Айдемир

Галерия