За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2765/26.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2765/26.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка - кухня, баня и две стаи, към съществуваща жилищна сграда” с местоположение УПИ XX-209, кв. 10 по плана на с. Вокил, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2764/26.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2764/26.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда” с местоположение УПИ I-283, кв. 5 по плана на с. Черник, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2763/26.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2763/26.08.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 63427.156.542 по КК и КР на гр. Русе, предвиждащ изграждане на жилищна сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 2761/26.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2761/26.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кът за отдих” с местоположение имот 107041 в землището на с. Пепелина, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 2760/26.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2760/26.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изменение на действащия ПУП-ПЗ за УПИ III-594, Западна промишлена зона на гр. Русе, предвиждащ надстрояване на съществуващи сгради и изграждане на нови”

Писмо до възложителя с изх. № 2755/23.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2755/23.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на битова сграда с контролно-пропусквателен пункт, метален склад за инертни материали, метален склад с три оградни стени, площадкови ВиК и електрически мрежи на складово-производствена база” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.190 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2754/23.08.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2754/23.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция RAZ0053.A Желязковец” с местоположение имот 040001 в землището на с. Желязковец, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 2753/23.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2753/23.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пътна връзка от локално пътно платно за достъп до имот 63427.183.22” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.183.22 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2742/22.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2742/22.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 088059 в землището на с. Червен, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2741/22.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2741/22.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 817035 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново

Галерия