За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 4687/27.08.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване на лозов масив от винени сортове лозя” с местоположение: ПИ с № 021002 в землището на село Старо село, общ. Тутракан

Изходящ № АО 4462/27.08.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец” с местоположение: ПИ с № 021059 в землището на село Джулюница, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2768/26.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2768/26.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно електрозахранване за детска градина” с местоположение УПИ II-154, кв. 903 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2767/26.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2767/26.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изменение на действащия ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.156.782 и изготвяне на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.156.781 по КК и КР на гр. Русе, местност „Под Левента”

Писмо до възложителя с изх. № 2766/26.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2766/26.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.152.192 по КК и КР на гр.. Русе, предвиждащ изграждане на двуетажна жилищна сграда и автодиагностичен център”

Писмо до възложителя с изх. № 2765/26.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2765/26.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка - кухня, баня и две стаи, към съществуваща жилищна сграда” с местоположение УПИ XX-209, кв. 10 по плана на с. Вокил, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2764/26.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2764/26.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда” с местоположение УПИ I-283, кв. 5 по плана на с. Черник, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2763/26.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2763/26.08.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 63427.156.542 по КК и КР на гр. Русе, предвиждащ изграждане на жилищна сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 2761/26.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2761/26.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кът за отдих” с местоположение имот 107041 в землището на с. Пепелина, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 2760/26.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2760/26.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изменение на действащия ПУП-ПЗ за УПИ III-594, Западна промишлена зона на гр. Русе, предвиждащ надстрояване на съществуващи сгради и изграждане на нови”

Галерия