За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 410/18.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 410/18.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, реконструкция и изграждане на пристройка на съществуваща жилищна сграда” с местоположение УПИ I-477, кв. 41 по плана на с. Красен, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 409/18.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 409/18.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Външно ел. захранване 1kV на обект "Смесена сграда - обществено-обслужваща и жилищна"” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.1681 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 408/18.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 408/18.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на телекомуникационен шкаф MSAN Outdor” с местоположение бул. Трети Март № 30, ЗПЗ, гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 407/18.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 407/18.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на дуетажна сграда със сутерен - първо ниво за кухня и склад, второ ниво за обществено заведение, трето ниво за жилище и изместване на електропровод ЕК 1 kV от ТП "Еделвайс" до СБС № 1, клон А” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3321 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 406/17.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 406/17.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда” с местоположение УПИ X-548, кв. 75 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 404/17.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 404/17.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Външно ел. захранване 1kV на обект „Двуетажна пристройка към съществуваща сграда - два магазина” с местоположение УПИ XV-320, кв. 30 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 403/17.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 403/17.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда” с местоположение УПИ XXV-694, кв. 9 по плана на с. Черник, общ. Дулово

Решение № РУ-02-ОС/2014 г.

Решение № РУ-02-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Воден – Ири Хисар” за горски подотдели 51-а, 54-ж, 54-и, 54-к, 54-н, 54-п, 58-г, 59-а, 59-в, 59-г, 61-х, 61-ц, 61-ш, 61-ю и 61-я, съгласно извършена инвентаризация на горските територии на ДЛС „Воден – Ири Хисар” от 2012 г.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0000168 Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-3-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-3-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.309.29 (нива) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, предвиждащ промяна на предназначението на цялата площ на имота и отреждане на земята за обществено-обслужваща дейност – автокъща.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.02.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 77/03.02.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на масив със зърнени култури” с местоположение: ПИ с номер 014005 в землището на с. Черногор, общ. Главиница

Галерия