За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3722/21.11.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 3722/21.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с инсталационна мощност до 30 kW на покрива на съществуваща сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.32.275 (сграда 66425.32.275.2) по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3719/21.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3719/21.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 068016 в землището на с. Бъзовец, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 3717/21.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3717/21.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 042081 в землището на с. Вокил, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3685/19.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3685/19.11.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на ДГС Бяла” с местоположение землището на Общини Борово, Бяла, Две могили и Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 3683/19.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3683/19.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 042077 в землището на с. Вокил, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3682/19.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3682/19.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 042083 в землището на с. Вокил, общ. Дулово

Галерия