За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-24-П/2013 г.

Решение № РУ-24-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Обособяване на площадка за събиране и временно съхранение на опасни и неопасни отпадъци”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.514.479 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-78-ПР/2013 г.

Решение № РУ-78-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Птицеферма с капацитет до 40 000 броя пилета бройлери”, с местоположение: имот № 003027 в землището на село Борисово, община Сливо поле, област Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 5419/17.10.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ на Русенски индустриален парк - РИП, гр. Русе”

Изходящ № АО 5420/17.10.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ на КТМ, гр. Русе”

Изходящ № АО 5463/17.10.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен сондажен кладенец”, с местоположение поземлен имот № 021002 в землището на с. Старо село, община Тутракан

Изходящ № АО 5019/14.10.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане система за капково напояване на земеделски земи, чрез водовземане от имот № 000268 (вътрешна река)”, с местоположение имот с № 052021 в землището на с. Сейдол, общ. Лозница

Изходящ № АО 5298/07.10.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета и експлоатация на 4 броя халета за интензивно отглеждане на бройлери и дотигане на общ капацитет до 74 900 места за птици”, с местоположение имот с №050012 в землището на с. Голям Извор, общ. Самуил

Решение № РУ 3-4/2013 г.

Решение № РУ 3-4/2013 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на птици (подрастващи родители за бройлери и родителски стада за бройлери) от 625 174 на 1 058 010 броя места за птици” с местоположение имоти с номера 000175 и 000227 в землището на с. Червена вода, общ. Русе /издадено на 30.10.2013 г./.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Съобщение за провеждане на консултации

 

За Екологична оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)

1. Информация за възложителя:

Министър на регионалното развитие, гр. София 1202, ул. „Кирил и Методий“ № 17–19

Лица за контакти:

Снежина Славчева, и.д. главен директор на главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Министерство на регионалното развитие и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Тел/факс/е-mail: 02/9405-411, факс: 02/987-74-50, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Иван Попов, началник на отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност”, ГД „ПРР”, 02/9405-662 факс: 02/987-74-50, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Димитър Бошикьов, главен експерт в сектор „Програмиране и оценка”, отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност”, ГД „ПРР”02/9405-648, факс: 02/987-74-50, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

2. Обща информация за предложената Програма

а) основание за изготвяне на Програмата – Съгласно чл. 2 б) от РМС 328/25.04.12 г. за одобряване на списък с тематичните цели, които да бъдат включени в договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г., списък с програми и водещо ведомство за разработването на всяка програма, Министерството на регионалното развитие (МРР) е определено за водещо ведомство по разработване на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г., чието наименование е Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г. Отговорна дирекция в рамките на МРР по разработване на ОПРР 2014-2020 е Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, съгласно чл. 30, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на МРР. При разработване на оперативната програма се използва опитът, който дирекцията има в програмирането, управлението и изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в качеството си на Управляващ орган.

б) период на действие и етапи на изпълнение на Програмата – периодът на действие на ОПРР 2014-2020 г. до приключване на всички проекти, финансирани по програмата е 01.01.2014 г. - 31.12.2022 г.

в) териториален обхват – ОПРР 2014-2020 г. е с национален обхват, като по-голямата част от предвидените допустими дейности по съответните Приоритетни оси се отнасят за урбанизирани територии.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) – не се предвижда.

д) основни цели на Програмата – Като интегрирана програма за регионално развитие ОПРР 2014-2020 ще спомогне за постигането на следните тематични цели, чрез реализиране на съответните инвестиционни приоритети, съгласно чл. 5 от проекта на Регламент за ЕФРР, както следва:

Тематична цел 4: Подкрепа за преминаване към нисковъглеродна икономика във всички сектори, със следните инвестиционни приоритети;

Тематична цел 5: Насърчаване на адаптацията към климатичните промени, превенция и управление на риска, със следния инвестиционен приоритет;

Тематична цел 6: Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, със следните инвестиционни приоритети;

Тематична цел 7: Насърчаване на устойчиво развития транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет в ключови инфраструктурни мрежи, със следния инвестиционен приоритет;

Тематична цел 9: Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността, със следния инвестиционен приоритет;

Тематична цел 10: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение със следния инвестиционен приоритет;

Последният вариант на ОПРР 2014-2020 г. от месец септември, 2013 г. е изготвен съгласно проекта на формуляр и насоки за съдържанието на оперативната програма.

Разпределението на средствата по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 се обуславя главно от идентифицираните национални нужди, които могат да бъдат адресирани със средства от ЕФРР. Стратегията на оперативната програма залага на повишаване качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната.

ОПРР включва 8 приоритетни оси, като Приоритетна ос 1 има 5 Инвестиционни приоритета, Приоритетни оси от 2 до 7 имат по 1 Инвестиционен приоритет, а Приоритетна ос 8 е Техническа помощ. За инвестиционните приоритети са посочени специфични цели и са идентифицирани Примерни допустими дейности, както следва:

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” 

В рамките на тази приоритетна ос се включват:

 • Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 1: Подкрепа за енергийната ефективност, интелигентно енергийно управление и използването на енергия от възобновяеми източници в публични инфраструктури, включително в публични сгради и в жилищния сектор

Ü     Специфична цел: Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор 

 • Инвестиционен приоритет 2 на Приоритетна ос 1: Действия за подобряване на градската околна среда, обновяване на градовете, възстановяване и почистване на терените за вторично застрояване (включително зони за конверсия), и намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шума

Ü     Специфична цел 1: Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете

Ü     Специфична цел 2: Подобряване на икономическата активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие

 • Инвестиционен приоритет 3 на Приоритетна ос 1: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение

Ü     Специфична цел: Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете

 • Инвестиционен приоритет 4 на приоритетна ос 1: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното включване чрез подобрен достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване от институционални услуги към услуги в общността

Ü         Специфична цел: Социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете

 • Инвестиционен приоритет 5 на Приоритетна ос 1: Насърчаване на нисковъглеродни стратегии за всички типове територии, и особено градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и смекчаване на съответните адаптационни мерки

Ü     Специфична цел: Подобряване на качеството на въздуха в градовете, чрез подобрена градска мобилност и повишаване дела на електротранспорта

Приоритетна ос 2: „Регионална образователна инфраструктура”

 • Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 2: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение

Ü     Специфична цел: Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище и повишаване на броя на хората с висше образование, чрез инвестиции в регионална образователна инфраструктура

Приоритетна ос 3: „Регионална здравна инфраструктура”

 • Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 3: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното включване, чрез подобрен достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване от институционални услуги към услуги в общността

Ü     Специфична цел: Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура

Приоритетна ос 4: Регионална социална инфраструктура

 • Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 4: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното включване, чрез подобрен достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване от институционални услуги към услуги в общността

Ü     Специфична цел: Социално приобщаване, чрез инвестиции в социална инфраструктура

Приоритетна ос 5: „Регионален туризъм”

 • Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 5: Консервация, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство

Ü     Специфична цел 1: Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство

Ü     Специфична цел 2: Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на заетост в регионите

Приоритетна ос 6: „Регионална пътна инфраструктура”

 • Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 6: Подобряване на мобилността на регионално равнище посредством свързването на второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на транс-европейската транспортна мрежа, включително мултимодални възли

Ü     Специфична цел: Подобряване на свързаността и достъпността на мрежата от градове и обектите на културното и природно наследство с TEN-T мрежата

Приоритетна ос 7: „Превенция на риска”

 • Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 7: Насърчаване на инвестициите за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост на бедствия и развитие на системи за управление на бедствията

Ü     Специфична цел: Превенция на риска от свлачища

Приоритетна ос 8„Техническа помощ”

Ü     Специфична цел: Укрепване и повишаване на административния капацитет на управляващия орган и бенефициентите по програмата

е) финансиране на Програмата – ОПРР 2014-2020 г., основно ще се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (85%) и национално финансиране от държавния бюджет (15%).

ж) срокове и етапи за изготвяне на Програмата и наличие, нормативно регламентирано, на изискване за обществено обсъждане или друга форма за участие на обществеността – няма изискване за обществено обсъждане. В процеса на подготовката на Програмата ще се провеждат обсъждания със заинтересованите страни и с обществеността.

 

3. Орган, отговорен за приемането на Програмата и орган, отговорен за прилагането на Програмата

Органът, отговорен за одобрение на ОПРР 2014-2020 г., е Европейската комисия. Редът за разработване на проектите на оперативни програми за следващия програмен период, тяхното внасяне, разглеждане и одобрение на национално ниво е разписан в ПМС №5/18.01.2012 г.

Управляващ орган на ОПРР 2014-2020 г. ще бъде главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерство на регионалното развитие, която е и Управляващ орган на ОПРР 2007-2013 г.

4. Място за публичен достъп – Проектът на ОПРР за периода 2014-2020 г., Екологичната оценка и Нетехническото резюме на Екологичната оценка са на разположение на интересуващите се на адрес: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 109, ет. 1, отдел „ПОИП“, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Проектите на документите са публикувани на електронната страница на Министерството на регионалното развитие (www.mrrb.government.bg), в секция „Програми”, категория „Оперативна програма „Регионално развитие”.

 

5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване: от 22.10.2013 г. до 22.11.2013 г.

 

6. Начин за изразяване на становище – становищата и мненията могат да се депозират на място, с писма на адрес: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 109 , по факс: 02/ 987-74-50 и по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Писмо до възложителя с изх. № 3286/17.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3286/17.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземна оптична мрежа в град Русе” с местоположение кръстовището на ул. „Видин” и ул. „Свети Георги”; до бл. „Д. Миладинов”; ул. „Чипровци” пред бл. „Сакар планина” и пред бл. „Скъта”; кръстовището на ул. „Згориград” и ул. „Черни връх”; ул. „Оборище” – ул. „Муткурова”; бл. „Вихрен” – бл. „Съгласие”; ул. „Любен Каравелов” и ул. „Райко Даскалов”; кръстовището на ул. „Отец Паисий”, ул. „Добри Немиров” и ул. „Александровска”; ул. „Бозвели”, бл. „ЦЮР 1”; ул. „Плиска”, бл. „Рубин”; бул. „Мидия Енос”, между бл. 1 и бл. 9; ул. „Згориград” и ул. „Кадин мост”

Галерия