За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3187/04.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3187/04.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автодиагностичен пункт” с местоположение УПИ V-Пп-1599, кв. 135 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 3186/04.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3186/04.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно електрозахранване на жилищна сграда с магазин и ателие за шивашки услуги” с местоположение УПИ IV-2964, кв. 136 (ул. "Сент Уан" № 4) по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3165/02.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3165/02.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда за обособяване на магазин за плодове и зеленчуци” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.502.1629 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3164/02.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3164/02.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от съществуваща производствена сграда в УПИ XVIII-306пп и производствена сграда в УПИ XVIII-305пп в склад и съществуваща сграда в УПИ XVIII-306пп и XVIII-305пп в битовка” с местоположение УПИ XVIII-306пп, XVIII-305пп (63427.3.579 и 63427.3.580) по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3159/01.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3159/01.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за разредени химикали - дневен запас” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на гр. Разград

Изходящ № АО 5000/25.09.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Благоустрояване на зона за достъп до културно-исторически обект „Скални църкви” и обособяване на туристически маршрути - екопътеки” с местоположение: ПИ с № 367002 в землището на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян

 

Решение № РУ-16-ОС/2013 г.

Решение № РУ-16-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Подробен устройствен план - изменение на План за застрояване (ПУП-ИПЗ) на поземлени имоти с идентификатори № 63427.181.3 (нива) и 63427.181.4 (за друг вид производствен, складов обект) по кадастралния план на гр. Русе, предвиждащ обединяване на двата имота чрез промяна на предназначението на земеделска земя и изграждане на две двуетажни сгради с офисно, търговско и производственно предназначение”.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000608 „ Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и с разширена площ с Решение № 335/26.05.2011 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 41/2011 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-15-ОС/2013 г.

Решение № РУ-15-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на ТП Държавно ловно стопанство “Каракуз”, включващо подотдели 318-а, 318-б, 318-в, 23-в, 409-е, 411-г, 417-г, 418-г, 419-д, 250-е, 255-в, 286-и, 286-к, 298-л, 302-и, 303-ж, 326-б, 293-е, 297-в, 3-к и 303-н съгласно Горскостопански план на ТП Държавно ловно стопанство “Каракуз” от 2005 г.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000168Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, BG0002062Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), BG0002039Хърсовска река за опазване на дивите птици, обявена Заповед № РД – 767 от 28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.) и BG0000106Хърсовска река за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-14-ОС/2013 г.

Решение № РУ-14-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на ТП Държавно горско стопанство „Дунав”, включващо подотдели 5-б, 5-ж, 18-б, 19-е, 31-и, 197-а, 197-д, 249-б и 101-е, съгласно Горскостопански план на ДЛС „Дунав” от 2012 г.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000608Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002025 Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и с разширена площ с Решение на Министерски съвет № 335/26.05.2011 г. (ДВ, бр. 41/2011 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия