За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3141/30.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3141/30.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Доизграждане на общоселски културен дом” с местоположение УПИ IX-за обществено обслужване, кв. 15 по плана на с. Ботров

Писмо до възложителя с изх. № АО 5124/27.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 5124/27.09.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на ТП ДГС "Тутракан” с местоположение имоти 050002 и 050318 в землището на с. Цар Самуил, имот 001007 в землището на с. Нова Черна, имоти 000007 и 000390 в землището на с. Старо село, имот 000037 в землището на с. Пожарево, имот 032134 в землището на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3102/25.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3102/25.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на детски площадки за деца с увреждания” с местоположение УПИ I-5001, кв. 713 (ж.к. Родина- 1, двора на у-ще Христо Смирненски) по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3101/25.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3101/25.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за изкупуване на отпадъци от хартия, картон и пластмаса” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.961 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3100/25.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3100/25.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с офис” с местоположение имот 029001 в землището на с. Голеш, общ. Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 3099/25.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3099/25.09.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПП за създаване на устройствена основа за изграждане на канализационно отклонение за жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.502.31 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3098/25.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3098/25.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 964015 в землището на с. Пиргово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3097/25.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3097/25.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.296.30 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3095/25.09.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 3095/25.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на интернет-кафе в салон за красота” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.504.3175 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3093/25.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3093/25.09.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ за създаване на устройствена основа за изграждане на навес с подземен склад и вилна сграда” с местоположение УПИ XVIII-77, кв. 3 по плана на с. Сребърна, обл. Силистра

Галерия