За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3517/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3517/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.297.79 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3516/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3516/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.297.109 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3481/05.11.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3481/05.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуващ магазин за хранителни стоки в стоматологичен кабинет” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.892 по КК на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3480/05.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3480/05.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жи;ищна сграда с използваем тавански етаж” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.502.635 по КК на Айдемир

Писмо до възложителя с изх. № 3479/05.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3479/05.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващи помещения на първи етаж и сутерен на сграда във фитнес зала” с местоположение УПИ II-354, 355, 356, 357, 4885, кв. 142.1 (самостоятелни обекти с идентификатори 63427.2.5534.1.47 и 63427.2.5534.1.59) по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3469/01.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3469/01.11.2013 г., относно Изготвяне на ПУП-ПЗ за имот № 091024 в землището на село Табачка, община Иваново без промяна предназначението на земята, с цел изграждане на селскостопански сгради и постройки и сграда с помещения за обитаване

Решение № РУ-18-ОС/2013 г.

Решение № РУ-18-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на Държавно горско стопанство (ДГС) „Тутракан” за горски подотдели 2-г, 3-е, 3-з, 5-д, 6-в, 6-е, 8-б, 8-з, 12-в, 13-г, 21-е, 92-п, 92-л, 93-ж, 94-о, 95-д, 84-л и 68-м.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000180 „Боблата”, BG0000530Пожарево-Гарван”, BG0000377Калимок-Бръшлен” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, BG0000237 „Остров Пожарево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-838/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.), BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-831/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.) и защитена територия Защитена местност “Калимок-Бръшлен”, обявен със Заповед № РД-451 от 04.07.2001 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 68/2001 г.)

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-17-ОС/2013 г.

Решение № РУ-17-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Два броя план - извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на Държавно горско стопанство (ДГС) „Тутракан” – план-извлечение № 1 за горски подотдели 23-а, 23-в, 23-г, 23-е, 23-ж, 24-б и план-извлечение № 2 за горски подотдели 112-н, 112-к3, 113-в1, 113-ч, 113-е1, 113-з1, 112-с, 112-х2, 112-ч2, 21-б, 21-б1, 21-н, 21-п, 21-р, 21-с, 21-т, 21-ф, 21-у, 21-а1, 116-а1, 89-а, 91-к, 91-и, 92-и, 98-е, 99-о, 105-я, 110-н, 110-ц, 110-ш, 110-ю, 111-ц, 111-у, 111-ш, 108-м, 65-ф, 65-у, 65-т, 81-в, 81-а1, 71-к, 71-ж, 71-з, 72-ж, 72-з, 85-а, 86-ж, 86-б, 111-д, 103-и, 103-п, 103-с, 26-г, 41-и, 41-л, 41-н и 116-ю.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони “Лудогорие-Боблата”, BG0000180 “Боблата” и BG0000530 “Пожарево-Гарван” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-25-П/2013 г.

Решение № РУ-25-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Разработване на кариера за добив на строителни материали – варовици и производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово” – участък “Тетово-2”, с местоположение: землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия