За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3027/18.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3027/18.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на сградата на НЧ „Развитие-1928 г., с. Лудогорци” с местоположение УПИ VIII-298, кв. 34 по плана на с. Лудогорци, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3026/18.09.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3026/18.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонтни работи по сграда на Народно Читалище „Съзнание-1927 г.” с местоположение ПИ с идентификатор 10015.111.446 по КК и КР на с. Вазово, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3025/18.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3025/18.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на сграда на НЧ „Н. Й. Вапцаров-1873 г.”, гр. Тутракан и обогатяване на материално-техническата база” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.500.6 по КК и КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3006/17.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3006/17.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно ел. захранване 1 kV (ВЕЗ) на обект „Преустройство на съществуваща сграда „Двузално кино" и пристройка към него в търговски комплекс” с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.2191.3 по КК и КР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 3005/17.09.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3005/17.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ за създаване на устройствена основа за изграждане на гараж със склад” с местоположение имот 069018 в землището на с. Семерджиево, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3004/17.09.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3004/17.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на читалищна сграда на НЧ „Васил Левски - 1935 г.” с местоположение УПИ I, кв. 5 по плана на с. Чудомир, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 3003/17.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3003/17.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на читалищна сграда на НЧ „Пробуда - 1908 г.” с местоположение УПИ IX, кв. 14 по плана на с. Гороцвет, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 3002/17.09.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 3002/17.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на улица „Здравец” с местоположение от осова точка 230 до осова точка 231 по плана на с. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 2999/16.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2999/16.09.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на Община Самуил” с местоположение горски подотдели: 1166-е- в землището на с. Богранци и 1160-о в землището на с. Голяма вода

Писмо до възложителя с изх. № 2998/16.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2998/16.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на западна стая на сграда за обществено обслужване в Културно-информационен център” с местоположение ПИ с идентификатор 77308.502.406 по КК и КР на гр. Цар Калоян

Галерия