За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № 3555/08.11.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Ремонт, разширение и оборудване на птицеферма с капацитет 300 000 броя птици и изграждане на 6 броя складове за техника и инвентар” с местоположение: ПИ с № 050036 в землището на с. Шуменци, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3469/01.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3469/01.11.2013 г., относно Изготвяне на ПУП-ПЗ за имот № 091024 в землището на село Табачка, община Иваново без промяна предназначението на земята, с цел изграждане на селскостопански сгради и постройки и сграда с помещения за обитаване

Писмо до възложителя с изх. № 3466/01.11.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3466/01.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Смяна на предназначението и преустройство на магазин в банков клон” с местоположение УПИ IX-584, кв. 177 по плана на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 3465/01.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3465/01.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. "Райко Даскалов" № 22, гр. Русе” с местоположение от ТПМ на "Топлофикация Русе" ЕАД до жилищна сграда на ул. "Райко Даскалов" № 22, гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3464/01.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3464/01.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение” с местоположение УПИ X-301, XI-301, кв. 13 по плана на с. Голеш

Писмо до възложителя с изх. № 3463/01.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3463/01.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение” с местоположение УПИ XIII, кв. 27 по плана на с. Средище

Писмо до възложителя с изх. № 3460/01.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3460/01.11.2013 г., относно Изработване на ПУП-ПЗ за имот № 000143 (пасище, мера) в землището на село Севар, общ. Кубрат, предвиждащ промяна предназначението на имота с отреждане за Производствени и складови дейности

Галерия