За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3460/01.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3460/01.11.2013 г., относно Изработване на ПУП-ПЗ за имот № 000143 (пасище, мера) в землището на село Севар, общ. Кубрат, предвиждащ промяна предназначението на имота с отреждане за Производствени и складови дейности

Писмо до възложителя с изх. № 3417/29.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3417/29.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПП за кабелно електрическо захранване на поземлен имот с идентификатор 63427.106.12 по КК и КР на гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 3416/29.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3416/29.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна фамилна жилищна сграда с гараж” с местоположение УПИ XIII-3093, 3100, кв. 33 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3415/29.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3415/29.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и плана за улична регулация за УПИ XV, XXXIII, LXXXIV и XXXV по плана на ТМ АД-гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 3383/25.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3383/25.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.479 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3375/24.10.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 3375/24.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на имот № 085050 (нива) в землището на гр. Сливо поле с цел създаване на устройствена основа за изграждане на магазин за промишлени стоки и склад за строителни материали”

Писмо до възложителя с изх. № 3374/24.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3374/24.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на "Депо за светли нефтопродукти" с местоположение ПИ с идентификатор 63427.128.46 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3373/24.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3373/24.10.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПРЗ в обхват имоти 61710.501.370 и 61710.501.655, с цел образуване на нови: УПИ III-370-за производствени и складови дейности и УПИ II-655-за административни и обслужващи дейности, кв. 17 по плана на Северозападна Промишлена зона на гр. Разград”

Галерия