За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 598/28.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 598/28.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на казан за изваряване на ракия с общ обем на съдовете 550 л ”, с местоположение: УПИ VIII, кв. 20 по плана на с. Звънарци, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 597/28.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 597/28.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на казан за изваряване на ракия с общ обем на съдовете 1000 л ”, с местоположение: УПИ IX-11, кв. 6 по плана на с. Брестовене, общ. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 596/28.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 596/28.02.2013 г., относно ИП/ПП за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-982 и УПИ XI-982, кв. 51 по ПУП на с. Брестовене, общ. Завет, с цел обединяването им в нов имот и отреждането му за производствени и складови дейности

Писмо до възложителя с изх. № 595/28.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 595/28.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на техническата база, усъвършенстване на технологичния процес и създаване на възможност за собствено независимо обезвреждане на отпадъци от растителни тъкани в сурово, изсушено и друго състояние, чрез закупуване и монтиране на инсенератор с нисък капацитет за обезвреждане на отпадъци ”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.520.22 по кадастралната карта на гр. Силистра

Изходящ № АО 633/07.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен сондажен кладенец и система за капково напояване на трайни насаждения” с местоположение: ПИ с № 019043 в землището на с. Бърдоква, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № АО 909/27.02.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № АО 909/27.02.2013 г. , относно ИП/ПП за „Изграждане на зърнобаза, състояща се от 6 броя силози с обем 4654 куб.м. всеки и цех за преработка на слънчоглед; бензиностанция; автомивка и сервиз с обща застроена площ 7 000 кв.м”, с местоположение: ПИ с идентификатор 24030.501.3374 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № АО 589/27.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 589/27.02.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на тръбен кладенец за захранване с вода на подземна поливна система на територията на "Дунавски парк" в град Силистра”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.500.7020 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 583/25.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 583/25.02.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ за урегулирани поземлени имоти (УПИ) X-2266 и XI-2264, кв. 170 по плана на гр. Исперих, предвиждащ промяна предназначението на начина на основното застрояване от "свободно" на "свързано" със запазване на предназначението на имотите ”, с местоположение: УПИ X-2266 и XI-2264, кв. 170 по плана на гр. Исперих

Решение № РУ – 17 – ПР/2013 г.

Решение № РУ- 17-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на електрическа централа, използваща биомаса и сондажен тръбен кладенец за доставка на вода за технологичните процес” с местоположение поземлен имот с идентификатор 20184.63.309 по кадастралната карта на гр. Две могили

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от     06.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ – 16 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-16-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Риборазвъждане, аквакултури и спомагателни дейности в язовир “Островче”, с местоположение имот с номер 000047 в землището на село Островче, община Разград, област Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   08.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия