За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 443/13.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 443/13.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кабелна линия 10 кV от съществуваща кабелна шахта до БКТП в собствен урегулиран имот”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.8.1219 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 442/13.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 442/13.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин за фуражи, като допълващо застрояване”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 61710.505.768 по кадастралната карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 433/13.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 433/13.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.150.227 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 432/13.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 432/13.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на част от съществуващ супермаркет и обособяване на склад за търговия на едро с риба и рибни продукти”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.7.399 по кадастралната карта на гр. Русе

Галерия