За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4015/26.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4015/26.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на газопроводно отклонение за газови инсталации", с местоположение ПИ с идентификатори 63427.8.1493 и 63427.8.52 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-4014/26.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4014/26.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с гаражи, ВиК отклонения и ограда", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5895 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-4006/26.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4006/26.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на сервиз, работилница и автомивка", с местоположение ПИ с идентификатор 12022.42.252 по КК и КР на с. Вокил, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. И-3989/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3989/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Исперих - ул. "Тимок" (от ОТ 73 до ОТ 108) и ул. "Тунджа" (от ОТ 75 до ОТ 107), с. Тодорово, общ. Исперих, обл. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-3988/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3988/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия с мощност 30.36 kWp", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.4.1229 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3987/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3987/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Водоснабдяване на сграда", с местоположение ПИ с номер 502.794 по плана на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3986/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3986/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Едноетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 44358.502.405 по КК и КР на с. Лъвино, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-3972/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3972/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Кабелна линия ниско напрежение от ТП ТКЗС гр. Кубрат до табло в поземлен имот с идентификатор 40422.505.2227 по КК и КР на гр. Кубрат и изграждане на мерене на страна СрН в ТП ТКЗС гр. Кубрат"

Писмо до възложителя с изх. И-3971/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3971/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, работен устройствен план и план схема за поземлени имоти с идентификатори 61710.505.4391 и 61710.505.78 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-3970/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3970/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на уличен водопровод от ОК т. 163 до УПИ VII-401, кв. 61, ул. "Славянска", с. Сандрово, общ. Русе"

Галерия