За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2275/03.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2275/03.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на поземлен имот с идентификатор 10803.7.295 /До Републикански път III-2001 – Ветово – Глоджево/, гр. Ветово, общ. Ветово" с местоположение ПИ 10803.7.295 по КККР на гр. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № И-2273/03.06.2024 г.

 Писмо до възложителя с изх. № И-2273/03.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство и промяна на предназначение на съществуваща сграда (НКЦ) в хотел сресторант и детски център в поземлен имот с идентификатор 63427.2.170, кв. 112, ул. „Драган Цанков", гр. Русе" с местоположение ПИ 63427.2.170 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-2270/03.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2270/03.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.5.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, в кв. 813 по плана на ж.к. „Родина IV“, гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-2269/03.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2269/03.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Парково осветление в парк, намиращ се между ул. „Николаевска“ и ул. „Антим Първи“ (пл. „Св. Климент Охридски“), представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.2.4918, гр. Русе, общ. Русе" с местоположение ПИ 63427.2.4918 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-2266/03.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2266/03.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на едноетажна, еднофамилна жилищна сграда" с местоположение ПИ 77308.504.258 по КККР на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № И-2265/03.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2265/03.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Отглеждане на трайни насаждения и зеленчуци" с местоположение ПИ 57995.41.11 по КККР на с. Правда

25 къщички за наблюдение на сънливци са поставени във Ветовско

Експерти на РИОСВ - Русе се включиха вчера в поставянето на 25 къщички за наблюдение на сънливци в горски масив, в землището на Ветово, област Русе. Новите дървени „домове“ са предназначени за обитание на три от четирите вида сънливци, срещащи се в България - Лещников (Muscardinus avellanarius - 1341), Горски (Dryomys nitedula - 1342) и Мишевиден сънливец (    Myomimus roachi - 2617). Къщичките представляват най-доброто решение за дългосрочен мониторинг и са важен инструмент при изпълнението на природозащитни мерки за опазването им, като доказано повишават плътността на популациите на защитените видове. Те са специално проектирани, с входни отвори, обърнати към дървесния ствол.

Гризачите ще са обект на тригодишен мониторинг, част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР) на Изпълнителна агенция по околна среда. Теренните наблюдения са възложени на специалисти от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, съвместно с експерти на екоинспекцията, като ще се осъществяват два-три пъти годишно.

За целта на мониторинга на защитените видове, подобни къщички вече са  поставени в горски масиви край поддържан резерват „Сребърна“, като същата акция предстои да се осъществи и в местност край с. Гарван, община Ситово. На практика, трите горските масива попадат в Защитени зони по Директивата за местообитанията от мрежата Натура 2000, съответно - BG0000608 „Ломовете“ за област Русе, BG0000530 „Пожарево-Гарван“ за Силистра и BG0000169  „Лудогорие-Сребърна“ за област Разград. Общо за контролираната от РИОСВ-Русе територия ще се наблюдават 75 къщички, по специално изготвена за целта методика за всеки от видовете.

Сънливците обитават горските и извънселищните райони, където има орехови и лешникови дървета, с чиито листа, семена и плодове се хранят. Наименованието си носят от това, че през по-голямата част от годината (от ноември до май) спят зимен сън, изпадайки в хибернация. Сънливците раждат веднъж, най-много два пъти годишно, най-често през през юли-август, по 4-6 малки.  Гнездят в хралупи на дървета (някои видове и на открито по клоните на храсти и дървета), в тавани на хижи и стопански постройки (главно големият сънливец). Сънливците са нощни животни – през деня спят, а нощем са активни, събират орехи и лешници и ги складират в близост до гнездата си.

Уведомление с вх. № АО-3042/06.06.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3042/06.06.2024 г. за инвестиционно предложение за „ Почистване от горскодървесна растителност на поземлени имоти с идентификатори 15761.4.10 и 15761.4.9 по КККР на с. Голям извор, общ. Самуил, обл. Разград, с трайно предназначение на територията  „Земеделска“ с цел използването им като „Нива“ˮ, с местоположение ПИ 15761.4.10 и 15761.4.9 по КККР на с. Голям извор и  възложител Даринка Петрова Романска-Вискова

Уведомление с вх. № АО-2904/29.05.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2904/29.05.2024 г. за инвестиционно предложение за „Изменение на подробен устройствен план (ИПУП) – план за  регулация и застрояване – ПРЗ за УПИ XXVI – общ., УПИ XXVII – общ., УПИ XXVIII – общ., кв. 1 по плана на с. Черник с цел образуване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ)“ и за инвестиционно предложение  за „Изграждане на  месопреработвателно предприятие и търговски обект“ в новообразуваното УПИˮ, с местоположение ПИ 81966.500.1087 по КККР на село Черник и  възложител КАШАЛОТЪ ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-3004/04.06.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-3004/04.06.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за Подобект - „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води и третиране на течност от ферметационен продукт“, като част от обект – „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците /РСУО/ на регион Русе – имот с идентификатор 63427.60.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе“.

Възложител –  Община Русе.

Галерия