За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1191/16.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1191/16.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 600kW" с местоположение ПИ 63427.25.19 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1188/16.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1188/16.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на площадкова канализация в района на болницата" с местоположение ПИ 66425.501.2620 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-1184/16.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1184/16.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Разширяване на съществуващо стопанство чрез отглеждане на млечни овце" с местоположение ПИ 884, кв. 29, УПИ II, кв. 29 по плана на гр. Завет и ПИ 004017 в землището на с. Сушево

Писмо до възложителя с изх. И-1183/16.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1183/16.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Развитие на малко стопанство чрез увеличаване на броя на пчелните семейства и закупуване на оборудване" с местоположение ПИ 65650.23.20 по КККР на с. Свещари

Писмо до възложителя с изх. И-1182/16.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1182/16.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с гаражи, магазини и офис" с местоположение ПИ 63427.2.419 (идентичен с УПИ II-419, кв. 99) по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1181/16.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1181/16.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на двуетажана еднофамилна жилищна сграда" с местоположение ПИ 61710.502.3641 (III-3641, кв. 154) по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-1180/16.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1180/16.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПИ с № 0.346, кв. 19 по плана на с. Николово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх.И-1159/15.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1159/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка към съществуваща еднофамилна жилищна сграда" с местоположение УПИ V-111.597, кв. 21 по плана на с. Вазово

Писмо до възложителя с изх.И-1157/15.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1157/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна на предназначението, преустройство и пристрояване на подземно бомбоубежище в противопожарен резервоар и площадков водопровод за противопожарни води" с местоположение ПИ 63427.8.1449 по КККР на гр. Русе

Галерия