За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2009/20.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2009/20.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Монтаж на БКТП 20/0,4 kV SS2000 с трансформатор с мощност 1000 kVA за фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с мощност 1000 kW", с местоположение ПИ 69078.150.57 по КККР на с. Старо село

Писмо до възложителя с изх. № И-1996/20.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1996/20.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна на предназначението на магазини №№ 70/73 в обект – Търговски комплекс „Дунав Плаза” и преустройството им в банков офис”, находящи се на пл. „Свобода” № 7, гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.2.5422 (СОС с идентификатори 63427.2.5422.1.156, 63427.2.5422.1.157, 63427.2.5422.1.158, 63427.2.5422.1.159) по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1995/20.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1995/20.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на сграда със смесено предназначение – търговия и обслужване", с местоположение ПИ 65276.501.230 по КККР на с. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № И-1986/20.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1986/20.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на локална система за съхранение на енергия към фотоволтаична централа с мощност 4997.28 kW", с местоположение ПИ 63427.12.41 и 63427.12.42 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1983/20.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1983/20.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на част от сутерен на Читалище „Самообразование 1894ˮ, с. Побит Камък, общ. Разград", с местоположение УПИ I-322, кв. 49 по плана на с. Побит камък

Писмо до възложителя с изх. № И-1982/20.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1982/20.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 61710.609.6974 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград и последващо изграждане на двуетажна жилищна сграда ", с местоположение ПИ 61710.609.6974 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1978/20.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1978/20.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и гараж", с местоположение ПИ 61710.609.6990 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1969/17.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1969/17.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Обособяване на автомивка в съществуващо гаражно помещение", с местоположение ПИ 63427.4.96 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1966/17.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1966/17.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на сграда със смесено предназначение", с местоположение ПИ 61710.504.96 по КККР на гр. Разград

Галерия