За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3778/07.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3778/07.09.2023 г., относно ИП/ПП за "FOREST + OFT potential possibilities for safer life - ГОРА + потенциални възможности за по-безопасен живот", с местоположение ПИ с идентификатор 00895.116.520 по КК и КР на с. Айдемир и канали и крайпътни канавки в населените места от Община Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-3776/07.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3776/07.09.2023 г., относно ИП/ПП за "ReNature, Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито", с местоположение кв. Здравец в гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3774/07.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3774/07.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда, блок Нарцис, находяща се в УПИ I, кв. 79, по плана на гр. Тутракан, обл. Силистра, ПИ с идентификатор 73496.501.1999.1 по КК на гр. Тутракан, обл. Силистра, на ул. "Гео Милев" № 9"

Писмо до възложителя с изх. И-3773/07.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3773/07.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 57368.142.19 по КК и КР на с. Полско Косово, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. И-3772/07.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3772/07.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 57368.136.6 по КК и КР на с. Полско Косово, общ. Бяла

Галерия