За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1965/17.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1965/17.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка към жилищна сграда", с местоположение УПИ XI-429, кв. 46 по плана на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № И-1962/17.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1962/17.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на покривна фотоволтаична централа с мощност до 460 kW за собствени нужди с продажба на излишната енергия", с местоположение ПИ 07603.279.22, 07603.279.20 и 07603.279.64 по КККР на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № И-1956/17.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1956/17.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа", с местоположение УПИ I-24, кв. 2 по плана на с. Горичево

Писмо до възложителя с изх. № И-1943/17.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1943/17.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на цех за белене на слънчогледови семки", с местоположение ПИ 15031.501.1219 по КККР на гр. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № И-1934/16.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1934/16.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изместване/реконструкция на част от кабелна линия СрН извод Буковец, находяща се в УПИ IV-512, кв. 45 по плана на гр. Цар Калоян", с местоположение УПИ IV-512, кв. 45 (ПИ 77308.502.512) по плана на гр. Цар Калоян

Галерия