За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Резервати

Резерват „Бели Лом”

Резерват „Бели Лом”

Местоположение: село Кривня, община Ветово и град Цар Калоян, община Цар Калоян.

Площ: 7755.406 дка, изключителна държавна собственост.

Заповед за обявяване: Заповед № 393 от 12.05.1980 г. на председателя на Комитета за опазване на околната среда. Актуализирана площ със Заповед № РД-564 от 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: Р№ 32.

Режими: Забранени са всички дейности с изключение на:

1. охрана;

2. посещения с научна цел;

3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;

4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

5. (нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г.) потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.

Забрането е самоволното навлизане в границите на защитената територия, освен изключенията по т. 1, 2, 4, 5, като за т. 2 и 4 се изисква специално разрешително, издадено от МОСВ на основание чл. 17, ал. 3 от Закона за защитените територии.

На територията на резервата са маркирани два пешеходни туристически маршрута, по които е разрешено преминаването на хора. Те са регламентирани със Заповед РД – 377/29.03.2005 г. на Министъра на околната среда и водите:

  • м. “Исток чешма” - хижа “Кривня”;
  • м. “Исток чешма” - м. “Кривненски път”.

При преминаване по пътеките се забранява:

  • отклоняването на посетители и навлизане в резервата;
  • замърсяване с битови и други отпадъци;
  • събиране на екземпляри от растителни и животински видове;
  • палене на огън;
  • увреждане и изсичане на дърветата;
  • безпокоене на гнездещите птици, увреждане и унищожаване на гнездата им, както и събирането на яйца.
  • IMG_2666
Продължава...

Галерия