За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Природни забележителности

Природна забележителност „Топчийско дере”

Природна забележителност „Топчийско дере”

Местоположение: село Топчии, село Побит камък, община. Разград и село Каменово, община Кубрат.

Площ: 72.0 ха, горски и поземлен фонд.

Заповед за обявяване: Заповед № 1187 от 19.04.1976 г. на министъра на горите и горската промишленост.

Държавен регистрационен номер: ПЗ № 262. 

Режими: Забранява се сечене, кастрене и повреждане на дърветата; изкореняване на растения; паша на добитък; преследване на диви животни, птици и техните малки и разваляне на гнездата или леговищата им; разкриване на кариери за инертни и други материали; чупене, драскане и повреждане на скалните образувания; извеждане на голи и интензивни главни сечи; строителство.

Topchiisko_dere

Продължава...

Природна забележителност „Скално образувание пещератa”

Природна забележителност „Скално образувание пещератa

Местоположение: село Голеш, община Кайнарджа, област Силистра.

Площ: 81,263 дка, горски фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство “Силистра”.

Заповед за обявяване: Заповед № 1049 от 22.12.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда. Актуализирана площ със Заповед № РД-133/ 20.02.2009 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ПЗ № 511. 

Режими: Забранено е кастрене, чупене на клони, нараняване на стъблата на дърветата; разкриване на кариери; строителство на сгради и пътища; паша на домашни животни; унищожаване или повреждане на растителността; ловуване; сечи, освен отгледни и санитарни.

Pesherata

Продължава...

Природна забележителност „Скално образувание вратата”

Природна забележителност  „Скално образувание вратата

Местоположение: село Краново, община Кайнарджа, област Силистра.

Площ: 24,026 дка, горски фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство “Силистра”.

Заповед за обявяване: Заповед № 1049 от 22.12.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда. Актуализирана площ със Заповед № РД-132/ 20.02.2009 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ПЗ № 510. 

Режими: Забранено е кастрене, чупене на клони, нараняване на стъблата на дърветата; разкриване на кариери; строителство на сгради и пътища; паша на домашни животни; унищожаване или повреждане на растителността; ловуване; сечи, освен отгледни и санитарни.

Vratata

Продължава...

Природна забележителност „Пещера орлова чука”

Природна забележителност „Пещера орлова чука”

Местоположение: село Пепeлина, община Две Могили и село Табачка, община Иваново, област Русе.

Площ: 822,320 дка, горски и поземлен фонд. Стопанисва се от община Две Могили, община Иваново, Държавно горско стопанство “Бяла”, ДЛС “Дунав” – гр. Русе. Част от прилежащата територия е частна собственост.

Заповед за обявяване: Заповед № 2810 от 10.10.1962 г. на министъра на горите и горската промишленост. Актуализиран е режима на дейности със Заповед РД-663 от 21.08.2007 г. и площта на защитената територия със Заповед № РД-421/ 24.06.2009 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ПЗ № 36. 

Режими: Забранява се събиране на камъни и разкриване на кариери в района; унищожаване и чупене на образуванията, както и замърсяването й; събиране или унищожаване на пещерната фауна; писане и драскане по стените; влизане с факли и други димящи осветителни тела; посещения на туристи в неблагоустроената част на пещерата; посещения на туристи в благоустроената част на пещерата в периода 1 ноември - 1 април; посещения на туристи извън интервала 9,00 - 17,00 ч.; посещения с туристическа цел на групи над 15 души; посещения с туристическа цел на отделни лица или групи без пещерен водач (екскурзовод); предизвикване на шум, който надвишава стойностите 45 Leq (dBA).

102_0262

Продължава...

Природна забележителност „Острата скала”

Природна забележителност „Острата скала”

Местоположение: гр. Сеново, община Ветово, област Русе.

Площ: 356.902 дка, горски фонд. Стопанисва се от Държавно ловно стопанство“Сеслав”- гр. Кубрат.

Заповед за обявяване: Заповед № 309 от 10.04.1986 г. на председателя на Комитета за опазване на околната среда и Заповед за прекатегоризиране № РД-1206 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД-424/ 24.06.2009 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ПЗ № 534.

Режими: Забранява се строителство; сечи освен отгледни и санитарни; разкриване на кариери, минногеоложки дейности; влизане, преминаване и паркиране на моторни превозни средства; ловуване; повреждане или унищожаване на скалните образувания.

Ostrata_skala

Продължава...

Природна забележителност „Острата канара”

Природна забележителност „Острата канара”

Местоположение: село Добротица, община Ситово, област Силистра.

Площ: 1.0 ха. поземлен фонд. Стопанисва се от кметство село Добротица.

Заповед за обявяване: Заповед № 1141 от 15.12.1981 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда.

Държавен регистрационен номер: ПЗ № 433.

Режими: Забранено е извеждане на сечи, освен санитарни и отгледни; паша на домашни животни; увреждане на скалните образувания; строителство; ловуване; безпокоене на птиците.

Ostrata_kanaraIMG_2129

Продължава...

Природна забележителност „Мамула”

Природна забележителност „Мамула”

Местоположение: село Писанец, община Ветово, област Русе

Площ: 8,915 дка поземлен фонд. Стопанисва се от кметство с. Писанец.

Заповед за обявяване: Заповед за обявяване № 707 от 09.03.1970 г. на министъра на горите и горската промишленост. Актуализирана площ със Заповед № РД-552/ 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ПЗ № 209.

Режими: Забранено е разкриване на кариери, къртене, копаене и драскане по скалите, сечене или чупене на дървета и храсти, изкореняване или бране на цветя.

104_0441_r1

Продължава...

Природна забележителност „Декилиташ”

Природна забележителност „Декилиташ”

Местоположение: село Мечка, община Иваново, област Русе.

Площ:. 17.528 дка, горски фонд. Стопанисва се от “Напоителни системи” ЕАД

Заповед за обявяване: Заповед за обявяване № 707 от 09.03.1970 г. на министъра на горите и горската промишленост. Актуализирана площ със Заповед № РД-952 / 28.12.2007 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ПЗ № 208.

Режими: Забранени са всякакви действия, чрез които се уврежда състоянието на обекта - къртене, откриване на кариери, копане и драскане по скалите, сечение или чупене на дървета и храсти, изкореняване или бране на цветя.

104_0444_r1

Продължава...

Природна забележителност „Големият Юг”

Природна забележителност „Големият Юг”

 

Местоположение: град Разград, община Разград, област Разград

Площ: 627.698 дка, горски  фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство “Разград”.

Заповед за обявяване: Заповед № 3702 от 29.12.1972 г. на Министъра на горите и горската промишленост. Актуализирана площ и режим на дейности със Заповед № РД-402/ 18.06.2009 г. на Министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ПЗ № 156.

Забранено е: да се секат, кастрят и повреждат дървета, освен при извършване на санитарни сечи; късане или изкореняване на всякакви растения; паша на домашен добитък; преследване на диви животни; разваляне на гнезда; разкриване на кариери. 

IMG_2369

Продължава...

Галерия