За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Природни паркове

Природен парк „Русенски Лом”

Природен парк „Русенски Лом”

Местоположение: село Сваленик, село Щръклево, село Нисово, село Червен, село Кошов, област община Иваново, област Русе и село Писанец, община Ветово, област Русе.

Площ: 34080,000 дка, горски и поземлен фонд. Стопанисва се от Дирекция природен парк „Русенски Лом”.

Заповед за обявяване: Заповед № 567 от 26.02.1970 г. на министъра на горите и горската промишленост, видоизменена със Заповед 586 от 08.07.1983 г. и Заповед № 580 от 17.06.1986 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда. Прекатегоризиран със Заповед № РД-794 от 19.08.2002 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ПП № 3. 

Режими: Забранени са дейности по чл. 31 от Закона за защитените територии, а също и минногеоложки и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността; паша на кози; късане на цветя, събиране на билки и горски плодове с търговски и промишлени цели; повреждане на скалните църкви и други исторически обекти; създаване на пчелини и палене на огън извън местата, определени от плана за управление;използване на химически средства за растителна защита.

 IMG_8635

Продължава...

Галерия