За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитени местности

Защитена местност „ЕСЕТРИТЕ - ВЕТРЕН”

Защитена местност „ЕСЕТРИТЕ - ВЕТРЕН”

Местоположение: Землището на с. Ветрен, община Силистра, област Силистра.

Площ: площ 2884,607 дка.

Заповед за обявяване: ЗАПОВЕД № РД-555 от 27 юни 2022 г. ДВ бр. 58 от 23.07.2022 г., с цел опазване на местообитания на критично застрашени, застрашени и уязвими видове риби

Държавен номер: 605

Режими: Забранява се  добив на инертни материали от коритото на р. Дунав и драгиране на дъното на реката, с изключение на дейности по поддръжка на проводимостта на страничния ръкав, във връзка с управление на водния режим с цел подобряване на екологичното състояние на прилежащите влажни зони при установена необходимост; депониране на драгажна маса и нарушаване на естествения седиментен транспорт;  изхвърляне на отпадъци; заустване на непречистени отпадъчни води;  строителство на хидротехнически съоръжения; нарушаване на естествените хидроморфологични процеси и дейности, които биха довели до пренасочване и забавяне на водните течения и затваряне на страничните ръкави на реката в участъка - предмет на настоящата заповед.

DJI 0004 Esetrite Vetren

Продължава...

Защитена местност „Стълпище”

Защитена местност „Стълпище”

Местоположение: с. Мечка, община Иваново, област Русе

Площ: 378,339 дка, държавен поземлен фонд.

Заповед за обявяване: Заповед № РД-32 от 19.01.2018 г. на Министъра на околната среда и водите. Защитената територия опазва находището на вълнестоцветното сграбиче.

Държавен номер: ЗМ № 595.

Режими: Забранява се промяна на начина на трайно ползване на земята, строителство, разораване на терена, залесяване, създаване на трайни насаждения, търсене, проучване и добив на подземни богатства, изземване на земни маси, депониране на растителни остатъци, бране и изкореняване на диворастящи растения, внасяне на неместни видове, палене на огън и опожаряване, изгаряне на растителни остатъци,  създаване на полски пътища, разполагане на пчелини, употреба на пестициди и паша на едър рогат добитък.

ASTRAGALUS Boboshevo rastenie

Продължава...

Защитена местност „Находище на Уехтрицова урока – село Острица”

Защитена местност „Находище на Уехтрицова урока – село Острица”

Местоположение: с. Острица, община Две могили, област Русе

Площ: 365,777 дка. Стопанисва се от ДГС „Бяла” – гр. Бяла и Община Две могили.

Заповед за обявяване: Заповед № РД-19 от 11.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

Държавен номер: ЗМ № 552.

Режими: Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята, търсене, проучване и добив на подземни богатства, строителство, с изключение на дейности свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения, внасяне на неместни видове, извеждане на сечи и залесяване в нискостъблени гори, с изключение на санитарни сечи, късане, изкореняване, бране и унищожаване на екземпляри от вида Уехтрицова урока, палене на огън и опожаряване.

  Bupleurum uechtritzianum S.Stoyanov

Продължава...

Защитена местност „Находище на пролетно ботурче – Бреница”

Защитена местност „Находище на пролетно ботурче – Бреница”

Местоположение: с. Бреница, община Тутракан, област Силистра

Площ: 31,925 дка, горски фонд. Стопанисва се от ДГС „Тутракан” – гр. Тутракан.

Заповед за обявяване: Заповед № РД-170 от 17.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите.

Държавен номер: ЗМ № 589.

Режими: Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота, строителство, търсене, проучване и добив на подземни богатства, внасяне на неместни видове, провеждане на голи сечи, горскостопански мероприятия, с които се подменя видовият състав на съществуващото горско насаждение, използването на техника за извличане на дървесина и обособяването на временни складове при извеждането на сечите в горите, разполагане на пчелини, паша на домашни животни.

20180313 114949

Продължава...

Защитена местност „Находище на българска гърлица – с. Караманово”

Защитена местност „Находище на българска гърлица – с. Караманово”

Местоположение: с. Караманово, община Ценово, област Русе

Площ: 16,142 дка, естествени ливади. Стопанисва се от частни собственици на земеделски земи.

Заповед за обявяване: Заповед № РД-300 от 29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 570.

Режими: Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята, търсене, проучване и добив на подземни богатства, строителство с изключение на дейности, свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения, внасяне на неместни видове, извършването на мелиоративни дейности, водещи до нарушаване на естествения характер на местообитанието, употреба на пестициди и изкуствени торове.

snimki 006 - Copy

Продължава...

Защитена местност „Колчаковската кория”

Защитена местност „Колчаковската кория”

Местоположение: село Хърсово, община Самуил, област Разград

Площ: 255.419 дка, поземлен фонд и горски фонд. Стопанисва се от кметство село Хърсово. Има и частна собственост.

Заповед за обявяване: Заповед № 416 от 12.06.1979 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД - 1200 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД-425/ 24.06.2009 г. на министъра на околната среда и водите от 255.000 дка на 255.419 дка.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 406.

Режими: Забранява се повреждане на вековните дървета; влизане, преминаване и паркиране на моторни превозни средства; строителство; извеждане на сечи, освен санитарни; разрушаване на гнездата на птиците и вземане на яйцата и малките им.

IMG_2408

Продължава...

Защитена местност „Комплекс Алеко-Телика”

Защитена местност „Комплекс Алеко-Телика”

Местоположение: село Сандрово, община Русе, гр. Сливо поле и с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе.

Площ: 206 ха, горски фонд. Стопанисва се от  ДЛС „Дунав” – град Русе.

Заповед за обявяване: Заповед № РД – 784 от 04.08.2004 г. на Министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ  № 420. 

Режими: Забранени са всякакво строителство, заравняване, разрушаване или прекъсване на връзката на съществуващите затони с главното течение на река Дунав, извършване на горскостопански мероприятия в периода 1 март – 15 юли, с изключение на лесокултурните мероприятия в отдели 219 и 220 – а, б, в, горскостопанските мероприятия, които водят до смяна местните дървесни видове с неместни, внасяне на неместни диви растителни и животински видове, палене на огън, трайно намаление на залесената площ.

 104_0409

Продължава...

Защитена местност „Суха река”

Защитена местност „Суха река

Местоположение: с. Краново и с. Голеш, община Кайнарджа, област Силистра – в териториалния обхват на РИОСВ-Русе и с. Воднянци, с. Дряновец, с. Житница, с. Крагулево, с. Пчелник, с. Хитово, община Добрич, област Добрич, с. Габер, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Капитан Димитрово, с. Огняново, община Крушари, област Добрич и с. Балик, с. Брестница, с. Коларци, с. Оногур, община Тервел, област Добрич - в териториалния обхват на РИОСВ-Варна.

Площ: 23 079,176 дка - цялата площ; 6 836,188 дка на територията на РИОСВ-Русе , горски фонд и поземлен фонд. Стопанисва се от ДГС “Силистра” и Община Кайнарджа. 

Заповед за обявяване: Заповед № РД-538/ 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ  № 454.

Режими: Забранени са строителство, с изключение изграждане, ремонт и реконструкция на пътища, включени в списъка на републиканските и общинските пътища съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата и предвидени в специализираните устройствени схеми и планове; разкриване на кариери и други дейности, с които се изменят скалните образувания и естественият ландшафт; скално катерене и алпинизъм в периода 1 март - 30 юли; безпокоене на животинските видове през размножителния период; осъществяване на горскостопански дейности в периода 1 март - 30 юли; осъществяване на горскостопански дейности, които водят до смяна на местните за района дървесни видове; палене на огън, освен на определените за това места; залесяване и разораване на ливадите и пасищата.

104_0437

 

Продължава...

Защитена местност „Юперска кория”

Защитена местност „Юперска кория”

Местоположение: село Юпер, община Кубрат, област Разград.

Площ: 233.162 дка, горски фонд. Стопанисва се от Държавно ловно стопанство “Сеслав” – гр. Кубрат.

Заповед за обявяване: Заповед № 3702 от 29.12.1972 г. на  министъра на горите и опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-1197 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД-550/ 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите от 232.000 дка на 233.162 дка. 

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 403.

Режими: Забранено е да се секат, кастрят и повреждат дърветата, късат и изкореняват растения; паша на добитък; да се преследват животни; да са развалят гнезда; да се разкриват кариери; да се извеждат голи и интензивни сечи.

IMG_3106

 

 

Продължава...

Галерия